Varför det är viktigt

För inte så länge sedan var system för vattenbehandlingen inriktade på klart blått vatten och jämn spridning av klor.

Så är inte längre fallet.

Numera vet vi att biprodukter från klor är farliga för badande, särskilt barn. Biprodukter som kloroform och trikloramin är förknippade med bland annat cancer och astma. Halterna av dessa ämnen regleras strikt i de flesta länder.

Idag handlar vattenbehandlingen om att skapa en miljö för badande som är så fri från klorbiprodukter som möjligt samtidigt som vattnet är klarblått med jämn klorspridning.

Förändringen i inställning till hur vi ser på klorbiprodukter startade med en studie utförd av Alfred Bernard, professor vid Catholic University i Louvain. Bernad formulerade år 2006 en hypotes som innebär att "ökningen av astma hos barn i den utvecklande världen kan åtminstone delvis förklaras med exponering av giftiga gaser och aerosoler som är närvarande i luften runt inomhuspooler". Efterföljande studier har bekräftat professor Bernards forskning.

Den tyska myndigheten Umweltbundesamt skickade 2011 ut en rekommendation att inte låta barn under två år simma i bassäng, baserat på den potentiella risken för skador av klorbiprodukter. Rekommendationen kan läsas här i sin helhet: http://www.umweltbundesamt.de/en/press/pressinformation/baby-swimming-possible-risk-of-asthma-caused

Världshälsoorganisationen, WHO, uppmanar att sträva mot att sänka halterna av klorbiprodukter i offentliga poolanläggningar.

Konceptet från InBlue ligger i linje med dessa nya tankar om hur vi bäst kan arbeta med vattenbehandling för att skapa miljöer som är nästan fria från biprodukter i vatten och luft.

 

Nyheter

Nytt forskningsprojekt inom FP7

Inblue har bjudits in till att medverka i flera olika forskningsprojekt. Ett nytt storskaligt projekt inom ramen för EU...
Learn More  

Ny storskalig vattenpark I Hyllie, Malmö

Under 2013 och 2014 är InBlue Sverige med och bygger en av de största vattenparkerna I Skandinavien. Nya och innovativ...
Learn More  

 

Visste du att
Den biprodukt som oftast skapas när klor reagerar med hudceller är kloroform, ett ämne som är cancerframkallande.